Uddelte legater 2017

Psoriasis forskningsfondens bestyrelse har i marts 2017 valgt at støtte tre forskningsprojekter med i alt kr. 300.000,-. Dermed har Psoriasis Forskningsfonden endnu engang støttet forskningsprojekter i psoriasis og psoriasisgigt.

Undersøgelse af "Tab af partner, som et mål for svær stress, og risikoen for psoriasis og andre hudsygdomme”
Kr. 100.000,- til Sigrun Alba Johannesdottir Schmidt

I vores forskningsgruppe har vi oplevet patienter med psoriasis fortælle at debut eller forværring af deres sygdom har haft relation til en stressfuld periode eller begivenhed i deres liv. Selvom det er en almindelig overbevisning at sygdomsaktivitet er relateret til stress mangler der store kontrollerede populationsbaserede studier af høj kvalitet til at støtte denne påstand. Dette skyldes delvis at det er svært at måle stress objektivt. Det er f.eks. meget stor individuel variation i hvilken type situationer som opfattes som stressfulde og i evnen at overkomme, eller ”cope” med, diverse stressorer. At miste en partner eller ægtefælle anses for noget af det mest stressfulde man kan opleve, og vil medføre en negativ stressreaktion hos de fleste mennesker uanset coping mekanismer. Vi vil derfor gennemføre en række britisk-danske samarbejdsprojekter med det formål at undersøge om det er en sammenhæng mellem partnerdødsfald, som et surrogatmål for svær stress, og risikoen for efterfølgende at få psoriasis. Studierne bliver baseret på elektroniske sundhedsdata fra diverse landsdækkende danske registre og over 700 praktiserende læger i det britiske Clinical Practice Research Datalink i perioden 1997–2014. Vi vil specifikt undersøge om risikoen afhænger af hvorvidt dødsfaldet var uventet og af den tidsmæssige sammenhæng mellem dødsfaldet og diagnose. Vores projekt vil bidrage til en øget forståelse for hvorvidt akutte stressende livsbegivenheder kan provokere psoriasis og andre hudsygdomme. Denne viden er vigtig, da den kan give en indsigt i ætiologi og patogenese. I sidste ende vil det ydermere kunne bidrage til bedret forebyggelse og sygdomskontrol af psoriasis ved at skabe opmærksomhed blandt læger og patienter omkring vigtigheden af undgåelse af negativ stress.

 

 

"Følgesygdomme og medicinsk behandling for patienter med psoriasisgigt og psoriasis"  
Kr. 100.000,- til Anne Christine Ballegaard

Psoriasisgigt og psoriasis er associeret med en række alvorlige følgesygdomme, herunder kardiovaskulære sygdomme, diabetes og depression. Over halvdelen af patienter med psoriasisgigt har mere end én følgesygdom. Udviklingen af biologisk medicin har i høj grad forbedret behandlingen for patienter med psoriasisgigt og psoriasis, da medicinen mindsker ledskader, tegn på betændelse og øger livskvaliteten for mange. Desværre oplever ca. 40% af patienter med psoriasisgigt ikke bedring af deres symptomer og der er derfor brug for mere målrettet og individualiseret behandling, som kan gavne den enkelte patient. Der er meget lidt kendskab til, hvordan følgesygdomme hos patienter med psoriasisgigt påvirker sygdomsaktivitet og udbytte af moderne medicinsk behandling. Internationale ekspertgrupper (EULAR og GRAPPA) efterlyser i disse år forskning i følgesygdomme og deres konsekvenser for patienterne. Formålet med projektet er at undersøge samspillet mellem alvorlige følgesygdomme hos patienter med psoriasisgigt/psoriasis og biologisk behandling, og at identificere mulige prognostiske faktorer for et godt behandlingsrespons med henblik på mere individualiseret behandling.
Dette projekt vil ved hjælp systematisk litteraturgennemgang, registerarbejde og klinisk arbejde sætte fokus på den subgruppe af patienter med psoriasisgigt, som ikke alene oplever led- og hudgener, men også rammes af de alvorlige systemiske følgesygdomme, som hyppigt er associeret med psoriasisgigt og psoriasis. Udbredelse af viden om følgesygdommenes konsekvenser - både blandt patienter og reumatologer - vil øge mulighederne for bedre behandling af gruppen af patienter med alvorlige følgesygdomme.

 

 "Betydning af T celle deriveret HGF i psoriasis patogenesen "
Kr. 100.000,- til Anders Woetman

Psoriasis er en kronisk immunmedieret, inflammatorisk hudsygdom, der rammer 2-3 % af verdens befolkning. Et vigtigt skridt i målet med at udvikle behandlingsmidler for psoriasis, er at forstå de faktorer som spiller ind på patogenesen af psoriasis. Sygdommen er kendetegnet af hyperprolifererende keratinocytter, infiltration af inflammatoriske immunceller i huden og øget dermal vaskularisering.. Et dysreguleret samspil imellem keratinocytter og de infiltrerende T-celler er af afgørende betydning i psoriasis patogenesen. Overdreven produktion af pro-inflammatoriske cytokiner initierer og opretholder inflammationen i psoriasis, og menes samtidig at drive dannelsen af de nye blodkar der ses allerede de tidligste psoriatiske forandringer i huden og som forsvinder ved remission af sygdommen. Hepatocyt vækstfaktoren, HGF, er et pleoitropisk protein der overvejende produceres af mesenchymale celler. HGF signalerer igennem HGF-receptoren (HGFR), som primært er udtrykt på epitelceller og endothelceller. I huden inducerer HGF både keratinocyt celledeling og øget angiogenese, og er af afgørende betydning for sårheling og regeneration. Der er tidligere fundet øget mængder af HGF i psoriasis hudlæsioner, men forståelse af betydningen af HGF i psoriasis patogenesen er begrænset. Vores præliminære immunhistokemiske analyse af hudbiopsier fra psoriasis patienter viser co-farvning af CD4 og HGF, hvilket indikerer, at psoriasis T celler er i stand til at producere HGF. Endvidere har vi fundet, at T celle linjer isoleret fra psoriasis hudlæsioner producerer HGF. I disse celler finder vi, at en række pro-inflammatoriske cytokiner kan inducere HGF ekspressionen igennem en JAK- og PI3K-afhængig, men STAT-uafhængig signalvej. Disse fund kaster et nyt lys over samspillet mellem T celler, keratinocytter og endothelceller involveret i patogenesen af psoriasis, og indikerer HGF/HGFR som et potentielt mål for behandling af psoriasis.
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Psoriasis forskningsfondens bestyrelse har i august 2017 valgt at støtte tre forskningsprojekter med i alt kr. 480.000,-. Dermed har Psoriasis Forskningsfonden endnu engang støttet forskningsprojekter i psoriasis og psoriasisgigt. Projekterne er:


"Projektbeskrivelse – Danish Skin Cohort”
Kr. 250.000,- til Alexander Egeberg

På Hud- og Allergiafdelingen, Gentofte Hospital, har der i de seneste år været foretaget adskillige epidemiologiske studier omkring hudsygdomme, med særligt fokus på psoriasis. Der er dog et stigende behov for detaljerede oplysninger på befolkningsniveau, eksempelvis omkring anatomisk lokalisation, omfanget af psoriasis (% af kropsareal), varighed af sygdomme, ryge- og alkoholvaner, og påvirkning af livskvalitet og arbejdsevne. Formålet med projektet er at opbygge en kohorte af patienter med psoriasis, og kontrolgrupper hhv. med andre hudsygdomme, samt raske individer, for at indsamle sådanne oplysninger. Specifikt planlægges at indsamle data på omkring 10.000 patienter med psoriasis, 10.000 patienter med eksemsygdomme, og 10.000 raske individer fra generelbefolkningen.. Tanken er således at opbygge en registerbaseret kohorte, der prospektivt kan følges, både ved opfølgende interviews, samt ved kobling til de danske landsdækkende registre, hvorved der kan laves detaljerede og dybdegående undersøgelser omkring hvordan psoriasis påvirker patienterne, samt effekt af forskellige behandlinger. Projektet vil således kunne ligge til grund for adskillige forskningsprojekter og PhD studier i de kommende år.


”Effekten af en tarmbakterie-overførsel hos patienter med psoriasisgigt”
80.000 kr. til Maja Skov Kragsnæs, læge og ph.d. studerende

Psoriasisgigt er en kronisk gigtsygdom, der rammer 10-25% af patienter med hudpsoriasis. Sygdommen skyldes en betændelsestilstand i led og sener, og giver store smerter, hævelser og nedsat bevægelighed medførende forringet livskvalitet og risiko for tab af arbejdsevne. Betændelsen skyldes en "forkert" aktivering af immunforsvaret, men årsagen til dette er ukendt. Sygdommen kan ikke kureres og de eksisterende behandlingsmuligheder, herunder den nuværende førstevalgsbehandling med methotrexat (MTX), er ofte utilstrækkelige. Nye teorier går på, at en "dårlig" sammensætning af tarmens bakterier kan spille en rolle for udviklingen og forløbet af psoriasisgigt. En ny behandling, hvor der overføres tarmbakterier fra en rask donor til en syg tarm, har vist sig at kunne gendanne balancen i tarmens bakterieflora og herved helbrede patienter med langvarig diarré. En sådan overførsel med tarmbakterier har hos disse patienter vist sig sikker og meget effektiv. Formålet med dette studie (FLORA) er at belyse, om en overførsel af tarmbakterier har en sygdomsmodificerende effekt hos psoriasisgigtpatienter. Studiet vil blive udført som et blindet lodtrækningsforsøg og inkludere 80 psoriasisgigtpatienter med betydelig gigtaktivitet (mindst tre hævede led) trods pågående behandling med MTX. Alle deltagere vil under forsøget fortsætte med MTX, men mens den ene halvdel vil få overført tarmbakterier fra en rask donor vil den anden halvdel blive behandlet med vand (placebo). Deltagerne vil herefter blive fulgt i seks måneder for at vurdere om tarmbakterie-overførslen er mere effektiv end vand til at holde hudgenerne og gigten i ro. Undersøgelserne finder sted på gigtafdelingen på Odense Universitetshospital. Bevillingen fra Psoriasis Forskningsfonden sikre, at vi nu kan tilbyde kørselsgodtgørelse til projektpatienter, der er bosiddende uden for Region Syddanmark.


"Opdatering på studiet af proteinet I?B?s rolle i psoriasis"  
Kr. 150.000,- til Trine Bertelsen

Opdatering på studiet af proteinet IκBζs rolle i psoriasis
Vi (Bertelsen T, Ljungberg C, Kjellerup RB, Iversen L, Johansen C.) har i august 2016 fået udgivet artiklen: ”IL-17F regulates psoriasis-associated genes through IκBζ" i det internationalt anerkendte tidsskrift Experimentel Dermatology. Artiklen karakteriserer nogle af sygdomsmekanismerne bag psoriasis og klarlægger derved viden til gavn for fremtidig forståelse og behandling af psoriasis. Studiet som artiklen bygger på er bla. muliggjort ved midler doneret fra Psoriasis Forskningsfonden.
Studiet fokuserer på at afdække ny viden om de molekylære sygdomsmekanismer bag psoriasisudvikling. Sådan grundforskning danner grundlaget for, at man får muligheden for at udvikle nye bedre behandlinger, da det skaber forståelsen for, hvor behandlingen specifikt skal virke samt gerne, hvor den ikke skal virke, således bivirkninger holdes på et minimum.
Psoriasispatienter har ofte dårligere livskvalitet og kortere levealder end raske individer, men alvorligheden af sygdommen og konsekvenserne heraf er ofte overset og bagatelliserede. Samtidig er der store områder af sygdomsmekanismen, som er uafklaret, hvilket giver store muligheder for at afdække nyskabende viden om sygdommen og behandling heraf.
I dette studie undersøger vi proteinet IκBζs rolle i psoriasis, og viser hvordan dette protein regulerer specifikke signalstoffer associeret til psoriasis både på gen og protein niveau. Vi har i denne artikel særligt fokus på stimulering via IL-17F som er en del af IL-17 familien som nyere biologiske behandlinger retter sig imod. Vores forsøg viser, at IκBζ er et nøgleprotein i udviklingen af psoriasis og derfor kan udgøre et fremtidigt behandlingsmål, hvorfor de molekylære mekanismer og signalveje involveret er ekstremt interessante at få belyst. Fremtidig psoriasisbehandling fokuserer på at behandle mere specifikt via ”små molekyle hæmmere”, der kan virke helt inde i cellen og derfor virke mere præcist med færre bivirkninger. Eftersom IκBζ er lokaliseret inde i cellen nedenfor IL-17A -F er hypotesen, at proteinet vil kunne udgøre et specifikt behandlingsmål med bedre effekt og færre bivirkninger.

Støt os

40.000
Børn og unge lider af psoriasis

Vi har brug for din støtte så vi kan bryde tabuer, hjælpe de unge og stoppe udviklingen

100 200 300 400 500

Bliv medlem

Meld dig ind i dag, og få adgang til alle fordelene med det samme.
Som medlem af Psoriasisforeningen støtter du en forening som kæmper  for bedre vilkår og livskvalitet for mennesker med psoriasis i hud og led, og deres pårørende.