Kontorlandskab med computer

Jobordninger

Som menneske med psoriasis i hud og led kan det godt betale sig at sætte sig ind i sine muligheder og rettigheder på det danske arbejdsmarked. Det gælder alt lige fra reglerne om tilskud til sygedage til omskoling via revalidering eller pension.

Det første job

Når man skal starte i sit første job efter endt uddannelse, findes der forskellige støtteordninger, der kan gøre det lettere for dig, der er ramt af psoriasis i en sådan grad, at din sygdom må betegnes som et handicap.

Isbryderordning

Isbryderordningen er en løntilskudsordning for nyuddannede med handicap. Ordningen giver mulighed for at opnå erhvervserfaring inden for dit fagområde. Et løntilskud betyder, at du bliver ansat til overenskomstmæssig løn, mens din arbejdsgiver modtager et tilskud til din løn fra jobcentret.

Du kan læse mere om ordningen på borger.dk

Fortrinsadgang

Hvis du har et handicap og har vanskeligt ved at finde job, kan du søge med fortrinsadgang på ledige opslåede stillinger i offentlige virksomheder. Hvis du gør det, er arbejdsgiveren forpligtet til at give dig fortrinsadgang til den ledige stilling.

Du kan læse mere om fortrinsadgang på Borger.dk

Øvrige ordninger 

Faglige organisationer eller pensionsordninger kan ofte hjælpe med at få styr på de juridiske rettigheder i forhold til arbejdsmarkedet. 

Tilskud til sygedage

For nogle psoriasispatienter kan det være nødvendigt at være sygemeldt i en længere periode f.eks. pga. af behandling. I disse perioder kan man søge tilskud fra det offentlige.

Har man mere end 10 sygedage om året pga. psoriasis, kan man søge om dagpengerefusion efter § 56-aftale for lønmodtagere (for selvstændige er det en § 58-aftale), således at arbejdsgiver bliver fritaget for udgifter i forbindelse med psoriasispatientens sygdomsfravær. Aftalen skal indgås inden sygefraværet.

§ 56-/58-aftalen kan også anvendes, hvis patienten forventes at være sygemeldt i en længere periode f.eks. ved klimabehandling, hvor patienten er bortrejst i 4 uger. Tilskuddet, der svarer til dagpengenes maksimumsats, udbetales til arbejdsgiveren.

Sygedage eller feriedage

Et af de typiske spørgsmål til socialrådgiveren i Psoriasisforeningen er, om klimabehandling tæller som sygedage eller feriedage. Svaret er klart:. De 4 uger, som klimabehandling varer, er at regne som sygedage. Behandlingen erstatter indlæggelse på hospital, og for nogle mennesker betyder klimabehandling, at sygdommen kan holdes nede i 1/2 år eller mere. Det gælder uanset, om man er i arbejde, på dagpenge eller kontanthjælp.

Revalidering

Har man meget svær psoriasis, kan man få hjælp til uddannelse. Det gælder både, hvis man er ung og starter på sin første uddannelse, eller hvis man som ældre er nødsaget til omskoling.

Man kan både modtage økonomisk støtte og hjælp til omskoling eller start af egen virksomhed. Det er aktivlovens regler om revalidering, der afgør, i hvilket omfang man kan modtage støtte. Ansøgningen om støtte søges hos den kommune, man bor i.

Fleks- og skånejob

Medfører psoriasis, at arbejdsevnen nedsættes, og revalidering eller omskoling ikke kan løse problemet, kan der etableres særlige job med løntilskud hos private og offentlige arbejdsgivere.

Det kan enten være fleksjob, som er for erhvervsaktive, eller skånejob, som er førtidspensionister. Det kan anbefales at kontakte sin faglige organisation, da der er mange ting, man skal være opmærksom på i forbindelse med disse jobordninger. 

Du kan læse mere på Borger.dk om hvem der kan får fleksjob

Pension

Kun de færreste psoriasispatienter er så hårdt angrebet af psoriasis, at det er nødvendigt at gå på førtidspension. Men for nogle patienter, i de fleste tilfælde patienter med svær psoriasisgigt, kan pension være en mulighed, og her gælder de samme regler som for alle andre.

Hos socialforvaltningen på kommunen kan man få flere oplysninger om muligheden for pension. Ofte har man også en pension via sit ansættelsesforhold.

Socialstyrelsens vidensplatform om beskæftigelse

Socialstyrelsen har lanceret en side, hvor de har samlet viden om handicap og beskæftigelse.

Du kan læse mere om de forskellige handicapkompenserende ordninger her

Hvornår er kronisk sygdom et handicap i arbejdsmæssig sammenhæng?

Det kan nogle gange være svært selv at vurdere, hvornår man har krav på støtte gennem de forskellige ordninger. Hvornår er psoriasis fx så invaliderende, at den må betegnes som et handicap?

Du kan læse notat fra Ankestyrelsens hjemmeside her, som kan måske gøre dig klogere på dine rettigheder

Du kan også læse mere på Danske Handicaporganisationers hjemmeside

 

(Sidst opdateret 2022)

 

Støt os

40.000
Børn og unge lider af psoriasis

Vi har brug for din støtte så vi kan bryde tabuer, hjælpe de unge og stoppe udviklingen

100 200 300 400 500

Bliv medlem

Meld dig ind i dag, og få adgang til alle fordelene med det samme.
Som medlem af Psoriasisforeningen støtter du en forening som kæmper  for bedre vilkår og livskvalitet for mennesker med psoriasis i hud og led, og deres pårørende.