Uddelte legater 2018

Psoriasis forskningsfondens bestyrelse har i 2018 valgt at bevilge støtte til tre forskningsprojekter med i alt kr. 420.000,-. Dermed har Psoriasis Forskningsfonden endnu engang støttet forskningsprojekter i psoriasis og psoriasisgigt.

Effekten af medicinsk cannabis

Jonathan Vela har modtaget 150.000 kr. til sit forskningsprojekt som skal undersøge ”effekten af medicinsk cannabis på patienter med Psoriasis artrit eller Håndartrose”.

Den danske regering har besluttet, at der i en 4-årig periode fra primo 2018 skal kunne udskrives medicinsk cannabis på recept i Danmark. I denne periode bliver det muligt for læger at udskrive cannabis til patienter med specifikke diagnoser, men på grund af mangel på videnskabelige studier af effekten er hverken de inflammatoriske eller degenerative ledsygdomme på indikationslisten. Vi vil undersøge effekten af medicinsk cannabis på patienter med Psoriasis artrit eller Håndartrose.

 Formålet er at undersøge smertemekanismerne hos patienter med håndartrose (Hånd-OA) og psoriasisartrit (PsA) og sammenligne disse med en rask kontrolgruppe uden smerter(delprojekt 1) og effekten af CBD-behandling på smerte og inflammation i to reumatologiske sygdomme(delprojekt 2). Patienter, der indgår i delprojekt 1, vil også indgå i delprojekt 2.

Såfremt medicinsk cannabis (CBD) viser sig gavnligt til PsA-smerter bidrager projektet til lindring af en patientgruppe, der mangler gode behandlingsmuligheder for smertedække. Såfremt CBD ikke har effekt, kan klinikeren viderebringe denne information til PsA-patienter, der i tiltagende grad efterspørger behandling med medicinsk cannabis. 

Medicinsk cannabis kan have en mulig smertelindrende effekt på denne kroniske smertetilstand, men der er ikke udført studier af god kvalitet med medicinsk cannabis hos patienter, som lider af inflammatoriske eller degenerative led sygdomme. Patienterne er begyndt at efterspørge behandling med cannabis og det er derfor vigtigt at undersøge både effekt og sikkerhed af dette.

Genetiske markører

Steffen Bisgaard Bank har modtaget 150.000,- kr. til sit projekt hvor han vil undersøge om "genetiske markører kan forudsige behandlingsresultatet hos patienter behandlet med anti-TNF medicin?"

Anti-TNF medicin (Remicade og Humira) er antistoffer, der binder og inaktivere det pro-inflammatoriske signal molekyle TNF-alpha. Behandlingen gives ofte til de mest syge patienter med Crohns sygdom, colitis ulcerosa, reumatoid artritis, ankyloserende spondylitis (morbus Bechterew), psoriasis og psoriasisartrit. Ca. 60-70% af patienter responderer godt på behandlingen, nogen allerede inden for et par uger, mens andre slet ikke eller kun i begrænset omfang har effekt af behandlingen.
Vi er ved at etablere kohorter af anti-TNF behandlede patienter, som forventes at komme til at bestå af op mod 7000 danske patienter, herunder op mod 1000 psoriasis og psoriasisartrit patienter.
Overordnet er målet for forskningsprojektet, at forbedre behandlingen af patienterne, ved kun at behandle patienter der har størst sandsynlighed for at responderer på anti-TNF behandlingen. Studierne kan også give en bedre biologisk forståelse af hvorfor nogle patienter ikke responderer på anti-TNF behandlingen. Dette kan bruges til at forbedre behandlingen af patienter, der ikke responderer på anti-TNF behandlingen.
Vi forventer også, at finde nye biomarkører der er associeret med psoriasis eller psoriasisartrit og som vil kunne give en bedre biologisk forståelse af sygdommene ud fra om der er en øget eller sænket genaktivitet. Denne viden kan muligvis bruges af medicinalindustrien, som mål for udvikling af ny medicin.

Klimaterapi

Proffessor Gregor Jemec har modtaget 120.000,- kr. til sit projekt, hvor han vil undersøge "virkningen af klimaterapi".

PASI scoren er et mål for, hvor meget psoriasis patienter har på deres hud. I forbindelse med behandling af psoriasis foretages vurderinger af PASI score.  Når man vurderer virkningen af en behandling arbejder man med begreberne PASI75, PASI90 og PASI100, som er udtryk for at den givne behandling har mindsket PASI scoren med henholdsvis 75, 90 eller 100%.  F.eks. har studier af behandlinger med methotrexat og cyclosporin visit at ca. to of af tre behandlede patienter opnår PASI75 efter 4 måneders behandling. Ved brug af biologisk medicin kan denne andel øges til ca 4 af fem patienter, mens de nyeste studier tyder på endnu bedre virkning.
Klimaterapi er en velkendt behandling af psoriasis. Det er en behandling som overvejende bygger på solens UV stråler og er egnet til patienter som af forskellige årsager ikke tåler anden behandling. Det er imidlertid en ældre behandlingsform, og der er derfor ikke så mange sammenlignelige data med andre undersøgelser. Vi ønsker derfor at beskrive virkningen af klimaterapi på en måde så den bedre kan sammenlignes med virkningen på lige fod med anden medicin.
Til den brug ønsker vi at undersøge virkningen af klimaterapi på PASI score (hvad man kan se på huden), på livskvalitet og på patienternes egen opfattelse af den gavnlige virknings varighed (hvad patienterne oplever). Alle patienter som visiteres til klimaterapi i Region Sjælland er derfor vurderet af en sygeplejerske mhp PASI og har udfyldt spørgeskemaer før behandlingen og ca. 5 måneder efter hjemkomsten.
Ved at opgøre disse data vil vi kunne sige hvor stor en andel af de klimabehandlede patienter der opnår PASI75, PASI90 og PASI100; hvor stor forbedringen af deres livskvalitet er og hvor længe virkningen varer såfremt den varer kortere end ca. fem måneder.

 

Støt os

40.000
Børn og unge lider af psoriasis

Vi har brug for din støtte så vi kan bryde tabuer, hjælpe de unge og stoppe udviklingen

100 200 300 400 500

Bliv medlem

Meld dig ind i dag, og få adgang til alle fordelene med det samme.
Som medlem af Psoriasisforeningen støtter du en forening som kæmper  for bedre vilkår og livskvalitet for mennesker med psoriasis i hud og led, og deres pårørende.