Uddelte legater 2020

Psoriasis Forskningsfondens bestyrelse har i 2020 valgt at bevilge støtte til følgende forskningsprojekter med i alt kr. 1.017.000 kr.

Psoriasis Forskningsfonden har støttet forskningsprojekter, der skaber ny viden og fremskridt i udviklingen af behandlingsmuligheder til gavn for mennesker med i psoriasis og psoriasisgigt.

Immunpatologi

María Teresa Martín Monreal har modtaget 100.000 kr. til sit forskningsprojekt om ”Citrullinering i psoriasis”.

Forskningsprojektet har til formål at afklare nye aspekter af immunpatologien i psoriasis og give ny indsigt i den rolle, som citrullinering spiller i dannelsen af autoantigener. Undersøgelser heraf kan bane vejen for nye behandlingsmodaliteter i psoriasis i form af citrullineringshæmmere. Grundliggende er sygdommen forårsaget af immunsystemets tab af evne til at skelne mellem selv og ikke-selv. Det er fortsat gådefuldt, hvordan dette tab af selv-tolerance opstår, men ændringer af kroppens eksisterende proteiner kan omdanne dem til molekyler, som immunsystemet ser som fremmede og derfor angriber. En sådan ændring er citrullination, omdannelsen af aminosyren arginin til citrullilin. Citrullinering spiller vigtige roller i flere fysiologiske processer relateret til huden.

Immuncelletyper og -funktion før og efter behandling

Maria Skougaad Nielsen har modtaget 75.000 kr. til sit forskningsprojekt om ”Sammenligning af immuncellulære karakteristika i aktivt inflammerede væv hos patienter med psoriasis og psoriasisgigt”

Det konkrete formål med dette projekt er, ved hjælp af hud- og led biopsier fra personer med psoriasisgigt, at undersøge immuncelletyper og -funktion før og efter opstart af en behandling. Foruden at sammenligne det inflammatorisk miljø i hud og led med hudbiopsier fra personer med psoriasis, undersøges effekten af behandling på celleniveau og hvordan behandlingen regulerer immunforsvaret. Den dybdegående beskrivelse af immunforsvarets funktion tiltænkes at være en hjælp i den kliniske beslutningstagen for læger i fremtiden.

Forbindelsen med IFN-1 og immunceller

Rasmus Agerholm-Nielsen har modtaget 50.000 kr. for sit forskningsprojekt om ”Understanding the molecular cues of gamma delta T cells ”

Type I interferoner (IFN-1) er en gruppe af proteiner man normalt ser produceret i virus inficeret væv. Der er dog fundet en øget mængde af netop disse proteiner hos nogle psoriasispatienter, dette er forbundet med en øget aktivitet i immunceller, som befinder sig i huden hos patienterne og dermed forværre deres symptomer. Vi vil derfor undersøge forbindelsen mellem IFN-1 og immunceller, med særlig fokus på celledød, i håbet om bedre at kunne forstå hvad der driver immuncellernes øgede aktivitet. Vi håber at dette studie kan lede til ny forskning med henblik på udviklingen af nye behandlingsformer imod psoriasis.

Betydningen af biologisk medicin hos psoriasispatienter

Nicolai Dyrberg Loft har modtaget 120.000,- kr. i perioden 2020-2022 for sit forskningsprojekt om ”Genetiske varianter, lægemiddelkoncentrationer og antistoffer mod lægemidler blandt patienter med psoriasis behandlet med biologiske lægemidler”.

Nyere behandling til svær psoriasis, kaldet biologisk behandling, virker ved at hæmme udvalgte steder i immunsystemet og derved nedsættes sygdomsaktiviteten. Disse behandlinger virker i de fleste tilfælde godt, men for en ikke ubetydelig del af patienterne virker behandlingen ikke, eller effekten mistes igen.

Det betyder, at patienterne er nødsaget til at skifte behandling, hvilket både er dyrt og til stor gene for patienterne. Hvorfor behandlingerne ikke virker, og hvorfor nogle patienter mister effekten igen, er imidlertid ikke klarlagt.

Det er muligt at det skyldes, at patienterne har en type sygdom hvor de signalstoffer, man blokerer med behandlingen, er af mindre betydning, at patienterne udskiller medicinen for hurtigt, eller at de danner antistoffer mod medicinen.

Det ønskes derfor i dette studie at undersøge betydningen af lægemiddelkoncentrationer, antistoffer mod lægemidlerne og genetiske varianter i en stor gruppe patienter med psoriasis, der får biologisk behandling.

Afdækning af effekt og bivirkning i behandlingen af psoriasis

Mette Gyldenløve har modtaget 150.000 kr. for sit forskningsprojekt for sit forskningsprojekt om ”et nyt klinisk psoriasisstudie af behandling til patienter med mindre udbredt psoriasis, som ikke opfylder kriterierne for behandling med de nye, dyre lægemidler, og hvor den gængse behandling ikke virker eller er kontraindiceret”.

Roflumilast (Daxas®) hæmmer enzymet phosphodiesterase-4 (PDE4) og bruges til behandling af kronisk obstruktiv lungesygdom, som også populært kaldes ’rygerlunger’. Interessant er det, at den kemiske sammensætning og virkningsmekanisme ved roflumilast er næsten identisk med lægemidlet, apremilast (Otezla®), som er godkendt til behandling af psoriasis.

Det er ikke videnskabeligt undersøgt, om roflumilast kan bruges til behandling af psoriasis, men hypotesen støttes af nyere forskning. I samarbejde med kolleger fra dermatologi og lungemedicin iværksættes der derfor et placebo-kontrolleret forsøg for at afdække effekten og bivirkningsprofilen af roflumilast hos patienter med psoriasis. Vi har i forskningsgruppen valgt ikke at involvere producenten af roflumilast, da vi ønsker, at resultaterne skal stå uafhængige. Første patient forventes inkluderet i efteråret 2020.

Forsøget rummer et stort potentiale. Roflumilast har bl.a. en bedre sikkerhedsprofil end de lægemidler, der i øjeblikket tilbydes patienter med moderat psoriasis, og kræver f.eks. ikke løbende blodprøvekontrol. Hertil kommer, at vægttab, som er en kendt bivirkning til behandling med roflumilast, er fordelagtigt hos mange patienter med psoriasis, hvor man ser en overhyppighed af overvægt, hjerte-karsygdom og type 2 diabetes.

Hvis roflumilast viser sig at være effektivt og sikkert til behandling af psoriasis, vil det kunne ændre behandlingsguidelines for sygdommen internationalt.

Citrullinering

Amanda Kvist-Hansen har modtaget 67.000 kr. for sit forskningsprojekt om "citrullinering og peptidylarginin deiminase subtyper i hud og blod hos patienter med psoriasis".

Projekt har til formål at undersøge om citrullinering af proteiner i hud og blod spiller en rolle i sygdomsmekanismen ved psoriasis, herunder betydningen af forskellige subtyper af enzymet peptidylarginin deiminase i huden.  I projektet sammenlignes hud -og blodprøver fra patienter med psoriasis med raske personer. Citrullinering er en reaktion hvor aminosyren arginin ændres til citrullin i et protein, denne reaktion foretages af peptidyl deiminase enzymer. Citrullinering er en del af flere normale processer i huden. Tidligere undersøgelse tyder på at mønstret af citrullinerede proteiner er anderledes i hud fra psoriasis læsioner. I dette projekt undersøgers citrullinering i psoriasis læsioner for at se om det har betydning for sygdomsmekanismen og dermed kan spille en rolle i fremtidig behandling af psoriasis. 

Optimering af patientstøtte

Mathias Tiedemann Svendsen har modtaget 125.000 kr. til sit forskningsprojekt om ”Undersøgelse af en patientstøttende intervention ved lokalbehandling af psoriasis”. 

Lægeordinerede lokalbehandlingsmidler er førstevalgsbehandling til patienter med let-til-moderat grad af psoriasis, men at følge behandlingsplanen kan for mange være en udfordring. Forskningsprojektet har til formål at undersøge, om en intervention, hvor der tillægges en langsigtet, regelmæssig og individualiseret opfølgning ved dermatologisk sygeplejerske, kan forbedre psoriasispatienters anvendelse af lokalbehandling. I et lodtrækningsforsøg afprøves interventionen sammenholdt med standardpatientopfølgning ved lægen. Projektet kan afklare, om interventionen mindsker sværhedsgrad af psoriasis, forbedrer livskvalitet, forbedrer efterlevelse af behandlingsplanen og er omkostningseffektiv. 

Psoriasis og graviditet

Cæcilie Bachdal Johansen, har modtaget et forskningslegat fra Psoriasisforeningen på 210.000 kr. til sit landsdækkende registerforskningsprojekt i psoriasis og graviditet. 

Projektet består af 3 studier. I det første studie kortlagdes alle kvinder med psoriasis i Danmark og sammenlignede dem med kvinder uden psoriasis. Studiet viste, at jo sværere psoriasis de havde, desto værre påvirkede det kvinde i henhold til følgesygdomme og socioøkonomisk status.

Det andet studie skal undersøge om kvinder med psoriasis har øget risiko for spontane aborter, graviditeter uden for livmoderen og dødfødsler. Her vil vi også se på, om de oftere får assisteret befrugtning end kvinder uden psoriasis.

Det tredje studie skal undersøge den gravide og barnet. Her skal vi afdække om kvinden med psoriasis er i øget risiko for komplikationer under graviditeten, såsom svangerskabsforgiftning, graviditetssukkersyge, forhøjet blodtryk; og om barnet er i øget risiko for lav fødsels-vægt, kejsersnit, for tidlig fødsel og lav Apgar score (dvs. at barnet har det dårligt lige efter fødslen).

Forskningen skal være med til at afdække om kvinder med psoriasis udgør en særlig risikogruppe, som kræver tættere kontrol hos fødselslægerne under graviditeten. Der skal opbygges et samarbejde mellem hudlæger og fødselslæger, og det kræver ændringer i de kliniske guidelines, som lige nu ikke forholder sig til om gravide kvinder med psoriasis er en risikopatient.

Effekten af medicinsk cannabis

Jonathan Vela har modtaget 120.000 kr. til forlængelse af sit forskningsprojekt som skal undersøge ”effekten af medicinsk cannabis på patienter med psoriasis artrit eller håndartrose”.

Den danske regering besluttet tilbage i 2017, at der i en 4-årig periode fra primo 2018 kunne udskrives medicinsk cannabis på recept i Danmark. I denne periode vil det være muligt for læger at udskrive cannabis til patienter med specifikke diagnoser. På grund af mangel på videnskabelige studier af effekten, er hverken de inflammatoriske eller degenerative ledsygdomme på indikationslisten, det skal derfor undersøges om der er effekt af medicinsk cannabis på patienter med psoriasis artrit eller håndartrose.

Formålet er at undersøge smertemekanismerne hos patienter med håndartrose og psoriasisartrit og sammenligne disse med en rask kontrolgruppe uden smerter, for herefter at undersøge effekten af CBD-behandling på smerte og inflammation i to reumatologiske sygdomme. Patienter, der indgår i første del af projektet, vil også indgå i anden del af projektet.

Såfremt medicinsk cannabis viser sig gavnligt til psoriasis artrit smerter bidrager projektet til lindring af en patientgruppe, der mangler gode behandlingsmuligheder for smertedække. Såfremt medicinsk cannabis ikke har effekt, kan klinikeren viderebringe denne information til psoriasis artrit patienter, der i tiltagende grad efterspørger behandling med medicinsk cannabis. 

Data fra ovennævnte undersøgelser er nu indsamlet, og der skal nu regnes og opgøres om medicinsk cannabis har en effekt. Det forventes starte i marts 2021.

 

Støt os

40.000
Børn og unge lider af psoriasis

Vi har brug for din støtte så vi kan bryde tabuer, hjælpe de unge og stoppe udviklingen

100 200 300 400 500

Bliv medlem

Meld dig ind i dag, og få adgang til alle fordelene med det samme.
Som medlem af Psoriasisforeningen støtter du en forening som kæmper  for bedre vilkår og livskvalitet for mennesker med psoriasis i hud og led, og deres pårørende.