Vejledende kriterier for udvælgelse af dermatologiske patienter til klimaterapi i Israel m.v.

De positive kriterier:

Hovedkriterier:

 • moderat til svær psoriasis med betydelig udbredelse i huden eller af særlig skæmmende karakter
 • mangelfuld virkning af velafprøvet systemisk behandling, bivirkning heraf eller kontraindikation herimod.

Bikriterier:

 • socialt belastet situation, herunder familiært eller jobmæssigt, med væsentlig påvirket livskvalitet eller særlig risiko for forringede forhold begrundet i svær psoriasis
 • tidligere god effekt af klimaterapi med mindst 3 mdr. frihed for recidiv
 • virkning af lysbehandling givet af dermatolog

Negative kriterier:

 • mangelfuld effekt af tidligere klimaterapiophold eller særlig hurtigt recidiv
 • resistent for regelret TL-01 lysbehandling givet af dermatolog
 • særlig disponeret for non-melanom hudcancer eller tidligere opereret for mal. melanom
 • lysoverfølsomhed med risiko for forbrænding
 • langvarig behandling med potent lokalsteroid med risiko for rebound fænomen
 • ikke kooperativ til gængs dermatologisk behandling
 • alkoholmisbrug, narkomani eller medicinmisbrug, som ikke kan kontrolleres
 • psykisk lidelse, der ikke kan kontrolleres og evt. kræver specialistbehandling
 • adfærdsproblem, tidligere hjemsendelse fra klimaterapi før tid begrundet i adfærd
 • patienter med andet højt prioriteret behandlingsbehov som eksempelvis hæmodialyse eller onkologisk behandling
 • tidligere tildeling af et større antal klimabehandlinger, hvor muligheden for mere effektiv langtidskontrol ikke er tilstrækkeligt eksploreret eller efterprøvet, under respekt for patientens individuelle præference vedr. behandlingsmetode

Vægtning:
Vurderingen er individuel og balanceret. Normalt kræves som et minimum et hovedkriterium eller to bikriterier opfyldt. PASI måling kan vejlede og tjene til graduering af sværhedsgrad af psoriasis før og efter klimabehandling, men et PASI tal kan ikke stå alene og anvendes som et strikt udvælgelseskriterium. Opfyldt negativt kriterium, et eller flere, kan være prohibitivt for klimarejse, dersom det vurderes at have en så afgørende betydning, at det retfærdiggør, at evt. opfyldte positive kriterier overrules. I den samlede vurdering indgår også et hensyn til medpatienter på behandlingsstedet.